Instagram

Facebook

Política de privacitat

POLITICA DE PRIVACITAT (SEGONS EL RGPD- UE)

Alvaro Troncoso (en endavant, «PROPIETARI») garanteix als usuaris de la seva pàgina web karaniyogaiyengar.com la protecció de totes les dades personals que proporcioni l’usuari en la mateixa, en compliment de la Llei Orgànica 3/2018 del 5 de desembre de 2018,de  Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, que han establert les mesures de seguretat per preservar el secret, la confidencialitat i la integritat en el tractament de les seves dades personals.

Aquestes dades personals seran utilitzades en la forma i amb les limitacions i drets que concedeix la protecció de dades de caràcter personal.

De conformitat amb l’anteriorment indicat t’informem;

1. Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

Identitat: Alvaro Troncoso
Adreça postal:
Rambla del Poblenou, 105, principal 2a
08005 Barcelona
DNI: Y6933471C
Correu electrònic: info@karaniyogaiyengar.com

2. Quina finalitat té recaptar les teves dades i per quant temps les conservem?

La recollida i tractament de les dades personals sol·licitades té com a finalitat l’atenció a l’usuari, tant administrativa com comercial.

  • Atendrem, gestionarem i resoldrem les teves preguntes, consultes, propostes o qualsevol altre requeriment. Conservarem aquestes dades durant el temps de durada de cada gestió.
  • T’enviarem per mitjans electrònics notícies interessants sobre el nostre sector o novetats relacionades amb nosaltres i els nostres serveis. Conservarem les teves dades mentre duri el seu tractament, tret que exerceixes abans els teus drets de cancel·lació.
  • Automatitzarem les dades que recollim com a conseqüència de la teva navegació de la nostra pàgina web, per donar-te una millor experiència d’usuari. (veure Política de Cookies)

Mitjançant l’emplenament del formulari que trobaràs a la nostra pàgina web, ens dones el consentiment exprés perquè totes les dades de caràcter personal que ens proporcions quedin incorporades i siguin tractades en un registre d’activitats de tractament de dades personals a l’efecte i mantingut sota la responsabilitat del PROPIETARI.

Després del teu consentiment exprés, informat, lliure, específic i inequívoc, tractarem les teves dades personals adoptant les màximes mesures de seguretat per evitar tota pèrdua, manipulació o accés no autoritzat als mateixos.

El PROPIETARI es compromet a guardar la màxima reserva, secret, protecció i confidencialitat sobre la informació de les dades personals que té a la seva disposició.

3. Cessió de dades a tercers

El propietari es compromet a no compartir ni cedir les teves dades a tercers sense el teu consentiment exprés.

4. Limitacions en cas de no proporcionar-nos les teves dades

Si decideixes no proporcionar-nos les dades requerides, el material gratuït que oferim a la nostra pàgina web podria no estar disponible en la seva totalitat.

Si decideixes no acceptar la política de cookies podries no gaudir de totes les funcionalitats que té la nostra web.

5. Drets dels usuaris

Les persones interessades tenen dret a:

Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat, sol·licitar la seva rectificació o supressió, sol·licitar la limitació del seu tractament, oposar-se al tractament i/o sol·licitar la portabilitat de les dades.

Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de dades inexactes o, si s’escau, a sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en el qual, únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades.

El PROPIETARI deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. També podran sol·licitar la portabilitat de les seves dades.

Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l’ autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que li concerneixen infringeix el Reglament.